Adatvédelem

Letöltés (1)

Adatvédelmi tájékoztatók

 

 

TRION-BAU Korlátolt Felelősségú Társaság (székhely: 5300 Karcag, Temető u 12.; cégjegyzékszám:16-09-017186 ; e-mail cím: info@trion-bau.hu; telefonszám: +36 (20) 574 1105; „Trion-bau Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön hírlevélre történő feliratkozás érdekében a www.trion-bau.hu honlapon megadott személyes adatait.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatai kezelésére a  TRION-BAU Korlátolt Felelősségú Társaság (székhely: 5300 Karcag, Temető u 12.; cégjegyzékszám:16-09-017186 ; e-mail cím: info@trion-bau.hu; telefonszám: +36 (20) 574 1105; „Trion-bau Kft.”) jogosult.

A Trion-bau Kft.-nél a hírlevélküldés céljából megadott személyes adataihoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni:  a Trion-bau Kft. vezetősége. A Trion-bau Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Trion-bau Kft a hírlevélre történő feliratkozás során megadott nevét és e-mail címét névre szóló hírlevélküldés céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg azzal, hogy a személyes adatai megadását követően a „FELIRATKOZOM A Trion-bau HÍRLEVÉLRE, EZZEL HOZZÁJÁRULOK, HOGY A TRION-BAU KFT E-MAIL (ÉS TELEFONSZÁMOM MEGADÁSA ESETÉN SMS) FORMÁJÁBAN ÜZENETEKET KÜLDJÖN NEKEM FELHASZNÁLVA A MEGADOTT ADATAIMAT. A HÍRLEVÉLKÜLDÉSRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT ELFOGADOM” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a Trion-bau Kft-től, akkor jogosult a hírlevélküldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben Ön a Trion-bau Kft. hírleveléről leiratkozik, akkor a Trion-bau Kft. a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet.

Azon hírlevelek esetében, amelyeket a Trion-bau Kft. az Ön hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, a Trion-bau Kft. jogszerűen járt el.

A hírlevélről történő leiratkozás esetén a Trion-bau Kft. a regisztrált fiókját nem törli automatikusan, a fiók regisztráció törlését a regisztráció info@trion-bau.hu e-mail címre küldött e-mail útján törölheti.

 1. Személyes adatok címzettjei

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott e-mail címét

 • a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhely szolgáltató: a RACKHOST Zrt.  (székhely: 6722 Szeged,Tisza Lajos körút 41..; cégjegyzékszám: 06-10-000489);
 • a honlap fejlesztését, rendszergazdai szolgáltatását és az online hírlevél küldő rendszer üzemeltetését végző szolgáltató: TRION-BAU Korlátolt Felelősségú Társaság (székhely: 5300 Karcag, Temető u 12.; cégjegyzékszám:16-09-017186 ; e-mail cím: info@trion-bau.hu;

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A hírlevélküldés céljából megadott személyes adatait a trion-bau kft. további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A . trion-bau kft az Ön által hírlevélküldés céljából megadott személyes adatokat a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
 • A trion-bau kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a trion-bau kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.
 • A trion-bau kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait a trion-bau kft. a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogosult a következő jogokat gyakorolni: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, illetve adathordozhatósághoz való jog.

 • Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a trion-bau kft.-től arra vonatkozóan, hogy a trion-bau kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a trion-bau kft. kezeli a személyes adatait, akkor a következő információkról kap tájékoztatást: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A trion-bau kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti a trion-bau kft-től, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

Kérése esetén a trion-bau kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, amely törlés a hírlevélküldés esetén a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatai törlése útján történik.

A trion-bau kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait, ha (i) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (ii) a trion-bau kft. a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy (iii) a trion-bau kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A trion-bau kft. a személyes adatokat azonban nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a trion-bau kft. átadta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

A trion-bau kft. korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a trion-bau kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a trion-bau kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A trion-bau kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Kérése esetén a trion-bau kft a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megadja az Ön részére, amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon (nem papíralapon) történik.

 1. Lehetséges eljárás jogsértés esetén

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén

 • felveheti a kapcsolatot a trion-bau kft.-vel az info@trion-bau.hu e-mail címen vagy a +36 (20) 574 1105 telefonszámon;
 • panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400); vagy
 • bírósághoz fordulhat.

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) minta
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Trion-bau Kft. cég (székhely: 5300 KarcagTemető u 12. ,
adószám: 25870312-2-16 ), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház
használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor
vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező
érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag
elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek),
magatartási kódexre nem utal.


Szolgáltató adatai


A szolgáltató neve: Trion-bau Kft.
A szolgáltató székhelye: 5300 Karcag,Temető u 12
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@trion-bau.hu
Cégjegyzékszáma:
Adószáma: 25870312-2-16
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Jász-Nagykun Szolnok Megyei Cégbíróság
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Rachost.hu

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről
Fulfillment szolgáltatás webshopok számára
szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok
kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.
1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.
1.4. Rendelkezésre állás.
Adatkezelési szabályok
1.5. Utalni kell az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére, fel kell tüntetni az
adatvédelmi nyilvántartási számot.
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.6. Utalni kell arra, hogy a megjelenített termékek csak online, vagy személyesen is
megvásárolhatók-e. A termékek tartalmazzák-e az Áfát. Tartalmazzák-e a
házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.
1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a
termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a
valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akció időtartamáról.


Rendelés menete


1.9. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba
helyezéséig.
1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék
törlése, ár ellenőrzése stb.)
1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása
Fulfillment szolgáltatás webshopok számára
1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének
megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.
Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48
órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati
kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása
akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor
az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben
megállapodtak.


A megrendelések feldolgozása és teljesítés


1.13. A megrendelések feldolgozása mikor történik
1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított x munkanapon belül.
Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg,
Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül,
felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől
számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót
haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul,
de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése
Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.


Elállás joga


1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt
termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől,
visszaküldheti a megrendelt terméket.
1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete… (mikor élhet vele a vásárló, mikor nem,
haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat,
kivételek stb.)
Fulfillment szolgáltatás webshopok számára


Garancia, jótállás


1.18. Termékeinkre X hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia
levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a
teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még:
151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság
szabályai.


Panaszkezelés


1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés
helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az
adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó
módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás
ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja –
elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.


Vegyes rendelkezések


1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30
(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a 
Bíróság/Törvényszék illetékességét.

 

 

A honlap első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban tájékoztatást kap arról, hogy a honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobil eszközén süti, illetve webjelző kerül elhelyezésre. A sütit, illetve webjelzőt a TRION-BAU Korlátolt Felelősségü Társaság (székhely: 5300 Karcag, Temető u 12.; cégjegyzékszám: 16-09-017186; e-mail cím: info@trion-bau.hu ; telefonszám: +36 (20) 574 1105; „TRION-BAU KFT.”) www.trion-bau.hu  domain alatt üzemelő honlapja helyezi el.

Ha egyetért a süti, illetve webjelző elhelyezésével és a „Hozzájárulok” gombra kattint, akkor a felugró ablak nem fog többször megjelenni, ha ugyanazt a böngészőt használja és a sütiket, illetve webjelzőket nem törölte.

 1. Süti és webjelző

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag.

A Budmil Zrt. webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobileszköze eltárolja a sütit, csak az adott honlap olvashatja az elhelyezett sütiket.

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

 1. Elhelyezett sütik és webjelzők típusa

A Budmil Zrt. holnapja használhat a működéshez elengedhetetlenül szükséges munkamenet sütiket, használatot elősegítő sütiket, teljesítményt biztosító sütiket, illetve harmadik fél alkalmazásai által generált sütiket. A sütik típusai:

 • Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet sütik

E sütik nélkül az oldal nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához szükségesek. Ezek a sütik a böngészőből való kilépéskor törlődnek.

 • Használatot elősegítő sütik

E sütik megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a sütik a beállítási adatokat tárolják.

 • Teljesítményt biztosító sütik

E sütik információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai

 1. Sütik és webjelzők elhelyezésének célja
  • Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet sütik

A sütik elhelyezésének célja a honlap megfelelő működésének biztosítása.

 • Használatot elősegítő sütik

A sütik elhelyezésének célja a beállítási adatok rögzítése.

 • Teljesítményt biztosító sütik

A sütik elhelyezésének célja információgyűjtés a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól.

 1. A Budmil Zrt., illetve harmadik felek sütijei

Név

Tartalom

Időtartam

di2, uid, vc

A sütik segítik a tartalommegosztást a szociális média platformokon, statisztikai információkat biztosítanak arról, hogy a felhasználó hányszor osztott meg egy tartalmat, illetve hogyan használja az oldalba beépített AddThis funkciót.

398 nap

loc, uvc, _atuvc

A sütik segítik a tartalommegosztást a szociális média platformokon, statisztikai információkat biztosítanak arról, hogy a felhasználó hányszor osztott meg egy tartalmat, illetve hogyan használja az oldalba beépített AddThis funkciót.

13 hónap

_atuvs

A süti segíti a tartalommegosztást a szociális média platformokon, statisztikai információkat biztosít arról, hogy a felhasználó hányszor osztott meg egy tartalmat, illetve hogyan használja az oldalba beépített AddThis funkciót.

30 perc

_ceg.s

A süti a felhasználót azonosítja.

3 hónap

_ceg.u

A süti a felhasználót követi.

3 hónap

_ga

A süti olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikákat generál.

2 év

_gid

A süti olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikákat generál.

24 óra

NID

A süti azonosítja a visszatérő felhasználó eszközét, lehetővé teszi, hogy a honlap megjegyezze a honlap működési vagy megjelenítési módját.

6 hónap

1P_JAR

A sütit webhelystatisztikák összegyűjtésére és a célzott hirdetésekre használják.

30 nap

XSRF-TOKEN

A süti a honlap biztonságos működését biztosítsa. E süti a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál.

2 óra

laravel_session

Ez a süti véletlenszerűen generált egyedi karakterlánc, mely a felhasználó azonosítására és követésére szolgál. E süti nélkül a felhasználó nem tud tovább haladni a hitelesített hozzáférést igénylő aloldalakhoz, nem tud kosárba rakni termékeket, nem tud vásárolni.

2 óra

PHPSESSID

Ez a süti véletlenszerűen generált egyedi karakterlánc, mely a felhasználó azonosítására és követésére szolgál. E süti nélkül a felhasználó nem tud tovább haladni a hitelesített hozzáférést igénylő aloldalakhoz, nem tud kosárba rakni termékeket, nem tud vásárolni.

Böngészés bezárásakor

cookieconsent_dismissed

A sütik kezelésére vonatkozó hozzájárulás tárolását szolgáló süti.

20 év

 1. További információk

Az AddThis sütikre (di2, uid, vc, loc, uvc, _atuvc, _atuvs) vonatkozó további információt a http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#section8 honlapon érhet el.

A CrazyEgg sütikre (_ceg.s, _ceg.u) vonatkozó további információt a https://www.crazyegg.com/cookies honlapon érhet el.

A Google Analytics (_ga, _gid, NID, 1P_JAR) sütikre vonatkozó további információt a https://support.google.com/analytics/answer/2838718 honlapon érhet el.

 1. Sütik és webjelzők elhelyezésének tiltása

Amennyiben Ön a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobileszközén történő elhelyezését meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha Ön a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
 • Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
 • Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
 • Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
 • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

A következő linken töltheti le azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google Inc. sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu.

 

TRION-BAU Korlátolt Feleősségű Társaság (székhely: 5300 Karcag, Temető u 12.; cégjegyzékszám: 16-09-017186; e-mail cím: info@trion-bau.hu; telefonszám: +36 (20) 574 1105; „Trion-bau Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a www.trion-bau.hu honlapon történő regisztráció során adott meg személyes adatait.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A regisztráció során megadott személyes adatai kezelésére a TRION-BAU Korlátolt Feleősségű Társaság (székhely: 5300 Karcag, Temető u 12.; cégjegyzékszám: 16-09-017186; e-mail cím: info@trion-bau.hu; telefonszám: +36 (20) 574 1105; „Trion-bau Kft.”)  jogosult.

A trion-bau kft.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a webes értékesítéssel foglalkozó munkavállalók és a vezetőség jogosult hozzáférni. A trion-bau kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A regisztrációhoz köteles a nevét, e-mail címét és jelszavát megadni. A trion-bau kft. a regisztráció során megadott személyes adatokat az Ön beazonosítása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

A regisztráció során vagy a regisztrációs felületen azt követően bármikor – amennyiben szeretné – megadhatja a szállítási és számlázási adatokat annak érdekében, hogy a trion-bau kft. az adatokat eltárolja és a későbbi vásárlása során a személyes adatokat ne kelljen minden egyes vásárlás esetén megadnia. A trion-bau kft. a nem kötelezően megadandó adatokat az Ön hozzájárulása esetén kezeli.

A regisztráció kitöltését követően a trion-bau kft. a regisztráció során megadott személyes adatokat rögzíti a rendszereiben. A regisztrációt követően a trion-bau kft. egy linket tartalmazó visszaigazoló e-mailt küld az Ön részére, a regisztráció során megadott e-mail címére annak érdekében, hogy Ön a regisztrációját megerősítse. A regisztráció megerősítését szolgáló visszaigazoló e-mailben található linkre kattintással erősítheti meg regisztrációját. A regisztráció megerősítésére szolgáló link a visszaigazoló e-mail megküldésétől számított hét (7) napig érvényes.

Ha a regisztrációját a fenti módon nem erősíti meg a visszaigazoló e-mail kiküldésétől számított hét (7) napon belül, akkor a trion-bau kft. a regisztráció során megadott személyes adatait törli a rendszereiből.

Ha regisztráció során megadott bármely adata változik, akkor a trion-bau kft. kéri, hogy az adatváltozásról mielőbb tájékoztassa a trion-bau kft.-t e-mailben.

Amennyiben Ön meg kívánja szüntetni az oldalon a regisztrációját, akkor a regisztrációjának törlését az info@trion-bau,hu e-mail címre küldött e-mailben kérheti. Ha Ön a www.trion-bau.hu történő regisztrációját törli, akkor a trion-bau kft. törli a felhasználói fiókját, valamint a regisztráció során megadott személyes adatait.

A regisztráció törlésével nem iratkozik le automatikusan a trion-bau kft. hírleveleiről. Ha Ön a jövőben hírlevelet sem kíván kapni a trion-bau kft.-től, akkor a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással.

Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket a trion-bau kft. az Ön regisztrációja és a regisztrációja törlése között kezelt az Ön hozzájárulása alapján, a trion-bau kft. jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy Ön a regisztrációját törölte.

 1. Személyes adatok címzettjei

A honlapon történő regisztráció céljából megadott személyes adatait

 

 • a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhely szolgáltató: a RACKHOST Zrt.  (székhely: 6722 Szeged,Tisza Lajos körút 41..; cégjegyzékszám: 06-10-000489);
 • a honlap fejlesztését, rendszergazdai szolgáltatását és az online hírlevél küldő rendszer üzemeltetését végző szolgáltató: TRION-BAU Korlátolt Felelősségú Társaság (székhely: 5300 Karcag, Temető u 12.; cégjegyzékszám:16-09-017186 ; e-mail cím: info@trion-bau.hu;

 

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A regisztráció céljából megadott személyes adatait a trion-bau kft. további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A trion-bau kft. a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció időpontjától a regisztráció törlésének időpontjáig kezeli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
 • A trion-bau kft a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztató akkor alkalmazandó, amikor azt a trion-bau kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.
 • A trion-bau kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a regisztrációját törölheti és a regisztráció során megadott személyes adatait a tion-bau kft. törli.
 1. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai

A regisztráció során megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogosult a következő jogokat gyakorolni: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozhatósághoz való jog.

 • Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a trion-bau kft.-től arra vonatkozóan, hogy a trion-bau kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a trion-bau kft kezeli a személyes adatait, akkor a következő információkról kap tájékoztatást: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A trion-bau kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti a trion-bau kft, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

Kérése esetén a trion-bau kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, amely törlés a regisztrált fiókjának törlése útján történik.

A trion-bau kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön regisztráció során megadott személyes adatait, ha (i) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (ii) a trion-bau kft a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy (iii) a trion-bau kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A trion-bau kft. a személyes adatokat azonban nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a trion-bau kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

A trion-bau kft. korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a trion-bau kft-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a trion-bau kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A trion-bau kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Kérése esetén a trion-bau kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megadja az Ön részére, amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon (nem papíralapon) történik.

 1. Lehetséges eljárás jogsértés esetén

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén

 • felveheti a kapcsolatot a trion-bau kft.-vel az info@trion.bau.hu e-mail címen vagy a +36 (20) 574 1105 telefonszámon;
 • panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400); vagy
 • bírósághoz fordulhat.

 

TRION-BAU Korlátolt Felelősségú Társaság (székhely: 5300 Karcag, Temető u 12; cégjegyzékszám: 16-09-017186; e-mail cím: info@trion-bau.hu; telefonszám: +36 (20) 574 1105; „Trion-bau kft”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a www.trion-bau.hu honlapon történő rendelés során megadott személyes adatokat.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére a TRION-BAU Korlátolt Felelősségú Társaság (székhely: 5300 Karcag, Temető u 12; cégjegyzékszám: 16-09-017186; e-mail cím: info@trion-bau.hu; telefonszám: +36 (20) 574 1105; „Trion-bau kft”)  jogosult.

A trion-bau kft-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a webes értékesítéssel foglalkozó munkavállalók és a vezetőség jogosult hozzáférni. A trion-bau kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A rendeléshez a szállítási és számlázási adatok megadása szükséges. A trion-bau kft. a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és számlázás céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

 • a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, kivéve, ha a megrendelő szervezet;
 • a rendelés teljesítése érdekében megadott kapcsolattartási adatok tekintetében jogos érdek, ha a megrendelő szervezet (mivel a szervezet részére csak akkor tud a trion-bau kft teljesíteni, ha a szervezet kapcsolattartót jelöl ki a szerződéssel kapcsolatban, így például a csomag átvételére jogosult személy megjelölését);
 • a számviteli bizonylat (számla) kiállítása tekintetében jogi kötelezettség teljesítése.

A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel az trion-bau kft. a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg az budmil Zrt. a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

 1. Személyes adatok címzettjei

A rendelés céljából megadott személyes adatait

 • a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a RACKHOST ZRT (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.; cégjegyzékszám: 06-10-000489) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg;
 • a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltató: a GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755);
 • a honlap fejlesztését, rendszergazdai szolgáltatását végző szolgáltató: TRION-BAU Korlátolt Felelősségú Társaság (székhely: 5300 Karcag, Temető u 12.; cégjegyzékszám:16-09-017186 ; e-mail cím: info@trion-bau.hu;

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg;

 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz.

A rendelés során megadott személyes adatokat az trion-bau kft. további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A trion-bau kft a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követő 2 évig kezeli, mivel szavatossági igényeket egyéb esetben nem tudná teljesíteni.

A budmil Zrt. a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig kezeli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
 • A trion-bau kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a trion-bau kft a honlapján nyilvánosságra hozza.
 • A rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.
 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A rendelés során megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogosult a következő jogokat gyakorolni: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, tiltakozáshoz és adathordozhatósághoz való jog.

 • Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a trion-bau kft.-től arra vonatkozóan, hogy a trion-bau kft kezeli-e a személyes adatait.

Ha a trion-bau kft. kezeli a személyes adatait, akkor a következő információkról kap tájékoztatást: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A trion-bau kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti a trion-bau kft, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

Kérése esetén a trion-bau kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, amennyiben a rendelését törli.

A trion-bau kft indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön rendelés során megadott személyes adatait, ha a trion-bau kft a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy a trion-bau kft jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A trion-bau kft a személyes adatokat azonban nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

A trion-bau kft. korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a trion-bau kft-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a trion-bau kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A trion-bau kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése a trion-bau kft vagy egy harmadik fél (például az Ön munkáltatója vagy megbízója, akinek a nevében a trion-bau kft a rendelést leadta) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Kérése esetén a trion-bau kft a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megadja az Ön részére, amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon (nem papíralapon) történik.

 1. Lehetséges eljárás jogsértés esetén

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén

 • felveheti a kapcsolatot a trion-bau kft-vel az info@trion-bau.hu e-mail címen vagy a +36 (20) 574 1105 telefonszámon;
 • panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400); vagy
 • bírósághoz fordulhat.
Palyazatilogo
Mc 08
Uj Magyarorszag Fejlesztesi Terv